TipTo 68 + Te[Bo]

THÀNH PHẦN:

16% N; 6% P2O5; 18% K2O + 8S +TE(Bo, Zn…)

TÁC DỤNG:

TipTo 68 + Te[Bo] chứa tỉ lệ N, P, K và các nguyên tố trung vi lượng phù hợp cho các loại cây trồng ở vào thời kỳ phát triển trái, củ… Giúp cho cây trồng: cà phê, hồ tiêu lớn trái chắc hạt; Tăng sản lượng chữ đường mía; Tăng sản lượng và độ mủ trên cây cao su; Tăng sản lượng và hàm lượng tinh bột trên khoai lang, khoai mì   .

CÁCH SỬ DỤNG:

  • Cao su           : 300-400 kg/ha lần bón, bón 2-3lần /năm.
  • Cà phê           : 500-700 kg/ha/lần bón, bón 2-3 lần/năm.
  • Hồ tiêu          : 0,2-0,4 kg/trụ/lần bón, bón 3-4 lần/năm.
  • Điều               : 300- 500 kg/ha/lần bón,bón 2-3 lần/năm
  • Cây ăn trái    : 300-500 kg/ha/lần bón, bón 2-3 lần/ năm.
  • Mía, khoai mì, khoai lang: 250-350 kg/ha/lần bón, bón 2-3 lần/năm.
  • Bắp                  : 200-250kg/ha/vụ. Chia ra bón lót và bón thúc
  • Lúa                  : 250-300kg/ha/vụ. bón thúc đẻ nhánh và đón đòng.
  • Cây trồng khác            : 100-150 kg/ha/lần bón.

Sản phẩm liên quan